ฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น

มานุษยวิทยาประยุกต์

มานุษยวิทยาประยุกต์ของฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น (Healing Evolution Applied Anthropology-HEAA) เล็งเห็นถึงคุณค่าของหลักการของการวิจัยของนักกิจกรรม ความคิดที่ผู้สังเกตการณ์และผู้ถูกสังเกตการณ์มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน จุดมุ่งหมายของ HEAA คือการเคารพประชาคมวัฒนธรรมแต่ละแห่งในความสมบูรณ์ของพวกเขาและแนวทางปฏิบัติของพวกเขาต่อการรวมสังคมโลกเข้าด้วยกัน มีวิธีเสริมสร้างพลังให้ตนเองและทำให้ชุมชนคงอยู่ตามวิถีแห่งชีวิตของชาติพันธุ์ของพวกเขา และเพิ่มความสำเร็จในการปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลทางโลก ขณะที่แต่ละบุคคลสามารถยืนหยัดเข้มแข็งในตนเอง ได้ พัฒนาตามวิธีที่พวกเขาเลือกสำหรับทัศนะและสวัสดิภาพของพวกเขาได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ที่ลงตัวกับผู้อื่นได้ กลุ่มชาติพันธุ์ทางวัฒนธรรมขนาดเล็กก็เช่นเดียวกัน HEAA มีจุดมุ่งหมายที่จะดึงการแสดงความคิดและความสมบูรณ์ของกลุ่มเผ่าชนออกมา ขณะที่ช่วยเหลือพวกเขาและสงเคราะห์พวกเขาในเรื่องแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาของตนเอง ตามข้อตกลงของตนเอง เป้าหมายหลักของฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น คือการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำโดยชุมชน การเชื่อมต่อทางสังคมที่ปรารถนา และการช่วยเหลืองานด้านสิทธิมนุษยชนหากจำเป็น

HEAA ให้ความสนใจกับกลุ่มชนที่มีลักษณะเป็นเผ่าพันธุ์ในบริบทที่มากขึ้นของความสัมพันธ์ทางโลก การรักษาตัวรอด การเสริมสร้างพลังให้ตนเอง ความก้าวหน้าอิงการออกแบบ และจุดมุ่งหมายที่มีวิสัยทัศน์ของกลุ่ม โคยมีการใช้แบบจำลองมานุษยวิทยาการออกแบบของมานุษยวิทยาประยุกต์ ประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบันถูกนำมาประเมิน การเลือกและการทำงานร่วมกันหลายคณะถูกนำมารวมกลุ่มกันเพื่อการอภิปราย เมื่อการสะท้อนคิดของความซับซ้อนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเสร็จสิ้นและเห็นพ้องกันแล้ว การดำเนินการแบบให้คำแนะนำซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจจะดำเนินการในนามของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการปกปักรักษา สวัสดิภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลร่วมสมัย

ความเข้าใจในเชิงลึกและความชัดเจน ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดจากแนวคิดเชิงบูรณาการภายในและทางสังคมจะต้องบรรลุผลในการรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่อิงตามนัก
กิจกรรมที่ได้รับการบอกกล่าว และที่ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาและความก้าวหน้าได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นทางเลือกในการรับประกันอนาคตที่ดีและที่ปรารถนา การแทรกแซงที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างเราในฐานะผู้ให้บริการทางมานุษยวิทยาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้บริการของเราจะถูกนำไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมของชุมชนและชาติพันธุ์มีเสถียรภาพ แนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่นำมาแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนี้ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตามบริการที่ปรึกษาจะไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากระบบต้องมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ และร่วมสมัยกับสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่

ความสำเร็จวัดจากคุณภาพชีวิตที่สัมผัสได้ของชุมชน ความยั่งยืนของทรัพยากรวัสดุที่จำเป็น การทำงานของการแก้ไขปัญหาขององค์กรสำหรับบริบทใหม่ที่ต้องการและที่เรียกร้องในทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเพลิดเพลินในความสัมพันธ์ทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดทางวัฒนธรรมและการเพิ่มอำนาจความสุข ความพึงพอใจ และความสบายใจของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าขนาคเล็กเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างจริงจังและจะทุ่มเทเวลาและพลังงานของเราเพื่อเป็นหลักประกัน

บริการของชนเผ่าทั้งหมดนั้นไม่คิดมูลค่า เพื่อแลกกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ การศึกษาส่วนบุคคลของเราในหมู่แพทย์แผนโบราณและผู้พยากรณ์ การศึกษาปัญหาทั่วโลกและความยืดหยุ่น ความรู้ที่ได้รับและเรื่องราวที่บุคคลต้องการแบ่งปันต่อสาธารณะในนิตยสาร Tribes of Thailand และ Native Americans Today นอกจากนี้ทุกเผ่ายังได้รับเชิญให้เฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ ของพันธมิตรชนเผ่าทั่วโลก และการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กอื่น ๆ ในรูปแบบของงาน ทรัพยากร โฮมสเตย์ งานภาคสนาม และโครงการอื่น ๆ ของมานุษยวิทยาการออกแบบประยุกต์

สื่อนิตยสาร

นิตยสารจะถูกนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจ การปรับตัว การแบ่งปัน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

Tribes of Thailand และ Native Americans Today เป็นนิตยสารการระดมทุนที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้เพื่อให้ผู้คนเข้าใจประสบการณ์ที่คุ้นเคยของโลกจากมุมมองของชนเผ่าสมัยใหม่มากขึ้น โปรดติดต่อเราหากท่านเป็นหรือรู้จักบุคคลจากกลุ่มชนเผ่าไทยหรือกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันที่มีสิ่งสำคัญที่ต้องการแสดงความคิดเห็น แบ่งปัน หรือมีเรื่องราวที่ต้องการเล่า ติดต่อมาได้หากท่านเป็นหรือรู้จักธุรกิจของชนเผ่าไทยหรือธุรกิจของชนพื้นเมืองอเมริกันที่ต้องการโฆษณา การส่งเรื่องเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเงินสำหรับโครงการที่ส่งกลับถึงแหล่งข้อมูลของชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

แนวทางบทความในนิตยสาร Tribes of Thailand และ Native Americans Today

  • การแสดงออกทางใจ จิตใจ จิตวิญญาณ หรือชีวิตใด ๆ ที่อยากแบ่งปัน
  • เรื่องราวในชีวิตจริงที่สามารถเอาชนะทางจิตใจและทางอารมณ์เหนือความยากลำบากเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
  • โครงการที่ให้การรักษา นวัตกรรม หรือการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ทำให้โลก ชุมชน หรือบุคคลเดือดร้อน

 

โฆษณานิตยสาร

ธุรกิจของชนเผ่าไทยหรือธุรกิจออนไลน์ของชนพื้นเมืองอเมริกันหรือธุรกิจที่มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งที่ต้องการโฆษณาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

บริษัท ฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น ประเทศไทย จำกัดและเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว

ธุรกิจ

บริษัท ฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านมานุษยวิทยาและสังคม เพื่อรับประกัน การปกปักรักษา การเพิ่มอำนาจ และความยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กในประเทศไทยผ่านการปรึกษาหารือ การสร้างเครือข่าย การผลิตนิตยสาร และการขายนิตยสาร นิตยสารจะส่งเสริมความคิดเห็น เรื่องราว และธุรกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กโดยการจัดหาช่องทางที่ไม่สร้างความแตกแยกทางวัฒนธรรม แต่ให้ความรู้ ปรับตัวได้ และบูรณาการเพื่อให้เกิดการปรับเข้ากันของลักษณะของสังคมโลก กลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็ก ได้แก่ ชาวเขา ชาวเล และชุมชนผู้ลี้ภัย ฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น จะจัดหาบริการที่ปรึกษาชาวอเมริกันอินเดียนเพิ่มเติมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศไทยตามความจำเป็นผ่านมูลนิธิ ฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตร ขายนิตยสารชาติพันธุ์ เช่น Native Americans Today จากสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย และนิตยสารชาติพันธุ์ของไทยในสหรัฐอเมริกา บริษัท ฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น จำกัด จะให้บริการของฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น ซึ่งเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวในไทยเพื่อให้บริการชั้นเรียนและการบรรยายแบบกลุ่มโครงการความเห็นใจ การรักษาสภาพจิตใจร่างกาย และความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลและครอบครัว ตามคำขอ

ใบอนุญาตการทำงาน

บริการให้คำปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์ทางมานุษวิทยาและสังคมสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กของประเทศไทย

การผลิตนิตยสารและการจำหน่ายนิตยสาร

บริการของกิจการเจ้าของคนเดียวของ ฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น ได้แก่ บริการชั้นเรียน การบรรยาย โครงการความเห็นใจ การรักษาสภาพจิตใจร่างกาย และความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลและครอบครัว กิจการเจ้าของ
คนเดียวอยู่ภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการทำงานและอนุญาตให้ทำงาน ณ สถานที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

กำหนดการ (ประเทศไทย)

  1. บริการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มชนเผ่าของประเทศไทย
  2. การรวบรวมเรื่องราวและการผลิต Tribes of Thailand เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
  3. การให้บริการแก่ชนเผ่าในประเทศไทยผ่านระบบความเท่าเทียม

ฮีลลิ่ง อีโวลูชั่น

พบความสงบและความสุขในตัวเอง มนุษยชาติ และการดำรงอยู่ เรียนรู้เทคนิคการตระหนักรู้เท่าทันความคิด ความรู้สึกของตนเอง แนวทางการใช้ชีวิตที่มีหัวใจเป็นศูนย์กลาง และจิตวิทยาในการใช้ชีวิตอย่างที่ท่านต้องการ! สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : +66 (0)9 3628 3011
อีเมล : worldhealing@outlook.com
สไกป์  : 1-401-466-4887 (สไกปัสหรัฐอเมริกา)
วอทส์แอพ : +66936283011